Xin chào, bạn có khó khăn hay thắc mắc gì cần chúng tôi giúp đỡ không ?
yahoo
skype
bg_support
img_hotline (08) 3868 0955

Hệ thống giáo dục Singapore

18 Tháng 09

Hệ Thống Giáo Dục Tại Singapore

Hệ Thống Giáo Dục Tại Singapore
Giáo dục tiểu học bao gồm 06 năm: 04 cơ bản (từ P1 đến P4) và 02 năm định hướng (P5 và P6).  Giáo dục tiểu học là một giai đoạn trong việc giáo dục trẻ em. Nó đặt nền tảng cho việc học và phát triển cuộc sống sau này của trẻ. Học sinh tiểu hoc sẽ được học nhiều môn học và kỹ năng khác nhau. Nhìn chung, mục đích của giáo dục tiểu học là nắm được kiến thức về Tiếng Anh, Tiếng mẹ đẻ và môn Toán.
Các môn học: Ngôn ngữ, Toán, Khoa học, Xã hội, Nghệ thuật, Thủ công và Nhạc